My First Blog

posted on 05 Oct 2007 21:01 by gabrielle in Feeling-And-Emotion

ยังไม่ได้คิดค่ะว่าจะทำบล็อคเกี่ยวกับอะไร

หากว่าใครมีข้อแนะนำก็รบกวนบอกหน่อยนะคะ

ในครั้งแรกก็เลยเอาภาพและเพลงมาฝากก่อนก็แล้วกันนะคะ

ถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็บอกกันได้นะคะ

Song : Do you Know? (Ping Pong Song)

Do you know?
คุณรู้หรือเปล่า
Do you know?
คุณรู้หรือเปล่า
Do you know?
คุณรู้หรือเปล่า
Do you know
คุณรู้ไหมว่า
What it feels like loving someone
มันรู้สึกอย่างไรที่รักใครสักคน
That's in a rush to throw you away?
แต่เขาอยากจะรีบเขี่ยคุณทิ้ง
Do you know, do you know,
คุณรู้ไหม คุณรู้ไหม
Do you know, do ya?
คุณรู้ไหม รู้ไหม
Do you know
คุณรู้ไหมว่า
What it feels like to be the last one
มันรู้สึกอย่างไรที่เป็นคนสุดท้าย
To know the lock on the door has changed?
ที่ได้รู้ว่ากลอนประตูถูกเปลี่ยน
If birds flying south is a sign of changes
เมื่อนกบินไปทางใต้มันคงเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลง
At least you can predict this every year
อย่างน้อยก็ทำนายได้ทุกปี
Love, you never know the minute it ends suddenly
รัก คุณไม่เคยรู้ว่าเวลามันหมดไปทันที
I can't get it to speak
ฉันพูดไม่ออก
Maybe if I knew all the things it took to save us
บางทีถ้าฉันรู้ทุกอย่างได้ก็จะได้รักษาเราไว้
I could fix the pain that bleeds inside of me
ฉันจะรักษาความเจ็บปวดข้างในของฉันเอง
Look in your eyes to see something about me
มองลงไปในดวงตาคุณจะเห็นบางอย่างเกี่ยวกับฉัน
I'm standing on the edge
ฉันยืนที่ปากเหว
And I don't know what else to give.
และไม่มีอะไรจะให้อีกแล้ว
How can I love you?
ทำอย่างไรฉันจะรักเธอได้
How can I love you?
ทำอย่างไรฉันจะรักเธอได้
How can I love you?
ทำอย่างไรฉันจะรักเธอได้
How can I love you?
ทำอย่างไรฉันจะรักเธอได้
If you just don't talk to me, babe.
คุณไม่พูดกับฉันล่ะ ที่รัก
I flow through my act
ฉันนึกถึงอดีต
There's a question: Is she needed?
คำถามเหล่านั้น คือเธอต้องการไหม
And decide all the man I can ever be.
และบอกฉันทีว่าฉันทำได้ดีแค่ไหน
Looking at the last 3 years like I did
มองดูสิ สามปีที่ผ่านมาอย่างฉันมอง
I could never see us ending like this.
ฉันไม่เคยมองถึงจุดจบอย่างนี้เลย
Seeing your face no more on my pillow
ไม่เห็นใบหน้าคุณที่อยู่บนหมอนอีกแล้ว
Is a scene that's never ever happened to me.
เป็นฉากที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับฉันเลย
But after this episode I don't see
แต่หลังจากนี้ต่อไป ฉันไม่เข้าใจเลย
You could never tell the next thing life could be
เธอไม่เคยบอกอะไรเลยว่าชีวิตจากนี้จะเป็นอย่างไร

Comment

Comment:

Tweet

#533 By (31.184.236.63) on 2011-12-20 04:39

Every body understands that men's life seems to be very expensive, but people need cash for different stuff and not every man gets enough money. Therefore to get good <a href="http://goodfinance-blog.com">loans</a> or just collateral loan should be a proper way out.

#532 By EspinozaJocelyn19 (31.184.236.63) on 2011-12-20 04:39

d5OKrj <a href="http://kevshrvmdhnx.com/">kevshrvmdhnx</a>, [url=http://pfyuqtpjztoi.com/]pfyuqtpjztoi[/url], [link=http://jtvvwotewgge.com/]jtvvwotewgge[/link], http://bgzwralpqiux.com/

#531 By JRSYweHamL (79.142.67.91) on 2010-10-18 17:42

C4RmlC <a href="http://fjxqxyyzcljr.com/">fjxqxyyzcljr</a>, [url=http://iasdrlvteybw.com/]iasdrlvteybw[/url], [link=http://kznnqvqurghi.com/]kznnqvqurghi[/link], http://quyebfduxety.com/

#530 By KIkMsSjVgGygYFTExy (91.212.226.56) on 2010-09-27 19:32

rX2u1c <a href="http://bvqfaupybbad.com/">bvqfaupybbad</a>, [url=http://zyzxryxfwijd.com/]zyzxryxfwijd[/url], [link=http://rddngwucvckz.com/]rddngwucvckz[/link], http://vqjgbdkcdhsl.com/

#529 By FwUqkyxJMSDvmDPcEX (188.92.75.82) on 2010-09-23 11:13

EnavIl <a href="http://sbhxvetkihtv.com/">sbhxvetkihtv</a>, [url=http://hzlcgtpobyfn.com/]hzlcgtpobyfn[/url], [link=http://gjhlxglwytah.com/]gjhlxglwytah[/link], http://vusriemedfik.com/

#528 By KhGaoeixSaQpsAARdA (213.5.64.21) on 2010-08-14 03:26

d4dKKI <a href="http://qnavrutwifhz.com/">qnavrutwifhz</a>, [url=http://xmpqwepmihlr.com/]xmpqwepmihlr[/url], [link=http://cmhloezdtufa.com/]cmhloezdtufa[/link], http://xuebhyegiykt.com/

#527 By RXXaotBMzbxkqUh (213.5.64.21) on 2010-07-30 07:46

comment3, èíòèìíûå çíàêîìñòâà õàðüêîâå, áëÿäè øëþõè èíòèì, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè äëÿ ñåêñà íà îäíó íî÷ü,

#526 By Wafgayyn (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:22

comment5, àìåðèêàíêà çíàêîìñòâà äëÿ, çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëîâ â òîëüÿòòè, çíàêîìñòâà îò 30 40, ìóñóëüìàíñêèå çíàêîìñòâà äëÿ áðàêà,

#525 By Icrnmxaz (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:00

comment2, çíàêîìñòâî ñ ëåñáèÿíîé, çíàêîìñòâà ã ëåñíîé ñâåðäëîâñêîé îáë, èñëàì.ru ñëóæáà çíàêîìñòâà.íàéòè àáäóðàõèì-àçåðáàéäæàíåö, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áîãàòîé æåíùèíîé,

#524 By Ybhznhrw (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:37

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâî ñàðàòîâñêàÿ îáë, îäåññà èíòèì óñëóãè, çíàêîìñòâà ìóñëþìîâà,

#523 By Ehlawjou (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:26

comment6, çíàêîìñòâà â íëâëêóçíåöê, çíàêîìñòâà â êàòàâ èâàíîâñêå, áîðîâè÷è çíàêîìñòâà ìóæ÷èíà èùåò æåíùèíó,

#522 By Kyvlzspl (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:03

comment1, òðàíññåêñóàëû èíòèì ìîñêâà, ýëèòíûå çíàêîìñòâà çà ðóáåæîì, èíòèì çíàêîìñèâà â òàøêåíò,

#521 By Yaagfmfw (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:52

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê âîðêóòà, çíàêîìñòâà äçåðæèíñê íèæåãîðîäñêîé, ïðèâàò çíàêîìñòâà ñàðàòîâ, ñèíãëñ çíàêîìñòâà,

#520 By Fkcsngjs (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:18

comment2, çíàêîìñòâî ãîðîä ñòàâðîïîëü, çíàêîìñòâà íà ïîïóò÷èêå, òåìàòè÷åñêèå çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå, ñåêñ çíàêîìñòâî â îìñêå,

#519 By Bcngsfmy (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:06

comment6, çíàêîìñòâà ëåñáè çíàêîìñòâà ëåñáè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â îðåíáóðãå, çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëîìè,

#518 By Suxhnzgq (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:55

comment4, ñåâåðîäâèíñê çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà öûãàíêîé, ñàéò çíàêîìñòâî â êèðãèçèè,

#517 By Lcgwhuud (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:44

comment1, èíòèì çíàêîìñòâà íàðòêàëà, çíàêîìñòâà ñòðàñâåñòèòàìè, çíàêîìñòâà òðàõ ëþáîâíèêè,

#516 By Tvdlpmha (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:32

comment1, ñåêñ çíàêîìñòâà ñàðàíñêå, çíàêîìñòâî ñ àïïëèêàöèåé, ìîëîäîé ÷åëîâåê õî÷åò ïîçíàêîìèòüñÿ, áîáðóèñê çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà,

#515 By Uvajzlyo (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:21

comment6, çíàêîìñòâà âêàëèíèíãðàäå, èíòèì çíàêîìñòâà ã ñàìàðà, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òðàíññåêñóàëîì èç ñàìàðû, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ñåâåðîäâèíñê,

#514 By Gvinpvne (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:09

comment1, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êðàñèâîé êàðüÿíêîé æèâóùåé â òàøêåíòå, çíàêîìñòâà êàëèíèíãðàä ñåêñ íîâîñòü, îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâàõ íàáåðåæíûå ÷åëíû, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè â êàçàõñòàíå,

#513 By Pstzwryc (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:35

comment5, èùó ïàðíÿ äëÿ çíàêîìñòâà è îáùåíèÿ 25-30 ëåò, ñåêñ çíàêîìñòâà áîðèñîãëåáñêå, èíòèì çíàêîìñòâî êàçàí,

#512 By Kecpnbsh (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:50

comment1, çíàêîìñòâà â ôèëÿíäèè, ñåðüåçíûå çíàêîìñòâà â àñòàíå, çíàêîìñòâà ìàõà÷êàëå ñåêñà, çíàêîìñòâà ïîïóëÿðíûå ñàéòû çíàêîìñòâ,

#511 By Pzpuknbo (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:27

comment1, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ òóâèíñêèìè ïàðíÿìè íîâîñèáèðñê, çíàêîìñòâî ïàðû ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä êèðèøè ëåí îáëàñòü çíàêîìñòâî,

#510 By Illzirhy (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:16

comment5, çíàêîìñòâà â øûìêåíò êàçàõñòàí, çíàêîìñòâà â åëàáóãå äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâî ìåðîïðèÿòèÿ, õàáàðîâñê ñëóæáà çíàêîìñòâà,

#509 By Fbwlobki (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:53

comment2, êèðîâãðàä çíàêîìñòâà áåðäîâ êîëÿ19 ëåò, çíàêîìñòâà äåâóøêàìè àëìàòû, çíàêîìñòâà óõòà àëåêñàíäð 26,

#508 By Vkfwooiz (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:42

comment2, çíàêîìñòâà áåðäè÷åâ íîâîñòü, ëèçáèÿíêè çíàêîìñòâà íîðèëüñê, çíàêîìñòâà â ãîðîäå íîâîñèáèðñê,

#507 By Owdyvrbp (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:19

comment1, ìîñêîâñêèå àðìÿíå çíàêîìñòâà, ñòåðëèòàìàê ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî äëÿ ñóïðóæåñêèõ èçìåí, ãîñïîæà áäñì çíàêîìñòâà,

#506 By Nkjxhzul (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:07

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ýíãåëüñå, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè áðÿíñêà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ëÿíòîð, çíàêîìñòâà ïîæèëûõ ìîñêâà ïàðíè,

#505 By Exuuitxs (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:57

comment3, çíàêîìñòâà ã óäà÷íûé ñàõà ÿêóòèÿ, çíàêîìñòâà è îáùåíèå ñ òðàíñâåñòèòàìè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé èç íîÿáðüñêà,

#504 By Qgnpkzsi (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:34

comment6, çíàêîìñòâà àäàì åâà, ñåêñ çíàêîìñòâà êëèíà, èíòèì çà äåíüãè â óôå, çíàêîìñòâà ãåëåíäæèê íîâîðîññèéñê,

#503 By Glchlcuo (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:11

comment5, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òàòàðêîé, îíëàéí çíàêîìñòâà ñòàðûé îñêîë, õàíòûìàíñèñê çíàêîìñòâà,

#502 By Bbdituyn (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:49

comment5, çíàêîìñòâî â êóçíåöêå, ïðîñòèòóòêè ñ ñî çíàêîìñòâàìè, çíàêîìñòâà â êåìåðîâî people,

#501 By Lkuqlrpg (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:38

comment3, çíàêîìñòâà íà êàðòå, èíòèìíûå çíàêîìñòâà æåëåçíîãîðñêà, çíàêîìñòâà àçåðáàéäæàíñêè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà ñåëî îáîäîâêà óêðàèíà,

#500 By Okdzoqvt (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:15

comment6, çíàêîìñòâî ñ ãååì ëóãàíñêà, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé èç áóÿ, ñåêñ çíàêîìñòâà êàðàãàíäå,

#499 By Psamxktx (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:04

comment2, çíàêîìñòâà âäíõ, èíòåðíåò èíòèì òîâàðû, õàðüêîâ çíàêîìñòâà àííà æîðèê, çíàêîìñòâà äëÿ ïåðåïèñêè ñ äðóãèìè ñòðàíàìè,

#498 By Vbcywiya (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:53

comment2, çíàêîìñòâà íåòðàäèöèîííîãî ñåêñà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåñêñà, ÷àñíûå çíàêîìñòâà ñâèíãåð ïàð ì æ äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà ñàéòû äëÿ ãðóïïîâîãî à,

#497 By Lexxujbc (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:18

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà êñòîâî, çíàêîìñòâà òðàíñóàëîâ, çíàêîìñòâà ãîðîä êàíàø, çíàêîìñòâàêàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü,

#496 By Mvjpafjk (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:07

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå òîëüÿòòè, òàìáîâ èíòèì óñëóãè, çíàêîìñòâà ðàìá,

#495 By Aoujihln (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:45

comment5, çíàêîìñòâà ìîðîçîâ, çíàêîìñòâî íîâîñèáèðñê ìàèë, çíàêîìñòâà èçâðàùåíöåâ äëÿ à, ñåêñ çíàêîìñòâà â çàèíñêå,

#494 By Gkqhumvu (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:34

comment2, ìîñêâà èíòèì ðàáîòà, ñåêñ çíàêîìñòâà â êîðîëåâå, çíàêîìñòâà ñ èæåâñêèìè ïðîñòèòóòêàìè,

#493 By Zphojybl (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:22

comment1, áè ëàéí çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ëþáëþ òåáÿ mamba äíåïðîïåòðîâñê, ìîðäîâèÿ êðàñíîñëîáîäñê çíàêîìñòâà,

#492 By Ffglhaqu (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:48

comment3, èíòèì óñëóãè êèðîâñêîãî ðàéîíà, ñàéòû çíàêîìñòâà â ìîñêâå, çíàêîìñòâà âà äàãåñòàíå,

#491 By Dgldixdq (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:37

comment4, çíàêîìñòâà â ìóðìàíñêå äëÿ èíòèìà, çíàêîìñòâà èç êðàñíîäàðà, çíàêîìñòâà õàíòû ìàíñèéñêà, çíàêîìñòâà íèæíåàìñê,

#490 By Zunwryyf (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:15

comment6, çíàêîìñòâà â òàèëàíäå, ñëóæáà çíàêîìñòâà öåðêîâíî ñëóæèòåëåé, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà äîìîäåäîâî,

#489 By Qqmpjbgk (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:52

comment3, ñàéò äëÿ áðà÷íîãî çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ãîðîäà ñàðîâà, ìîðäîâñêèå äåâ÷åíêè çíàêîìñòâà,

#488 By Gjrbntdh (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:30

comment1, çíàêîìñòâà â ãîðîäå æåëåçíîâîäñê, çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå â êàçàõñòàíå, ìàìáó çíàêîìñòâî óëüÿíîâñê, ñåêñçíàêîìñòâà êèðîâ,

#487 By Kfqpufae (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:56

comment4, èíòèì çíàêîìñòâà åññåíòóêàõ, çíàêîìñòâî õàíòû, çíàêîìñòâà äåâóøêè ñûçðàíü, çíàêîìñòâà â ñòàðîé êóïàâíå,

#486 By Nzmcjxlh (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:32

comment2, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â áèéñê, ñåêñ çíàêîìñòâà êîðÿæìà êîòëàñ, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé áëàãîâåùåíñê,

#485 By Riguonmh (93.174.93.154) on 2010-07-09 07:09

MdHgqe <a href="http://ntynecpxrgja.com/">ntynecpxrgja</a>, [url=http://ntltbyujmugh.com/]ntltbyujmugh[/url], [link=http://dapqjjpsxjyu.com/]dapqjjpsxjyu[/link], http://fzgekdewzjer.com/

#484 By zzjtyjfvce (93.174.93.154) on 2010-07-09 06:17