My First Blog

posted on 05 Oct 2007 21:01 by gabrielle in Feeling-And-Emotion

ยังไม่ได้คิดค่ะว่าจะทำบล็อคเกี่ยวกับอะไร

หากว่าใครมีข้อแนะนำก็รบกวนบอกหน่อยนะคะ

ในครั้งแรกก็เลยเอาภาพและเพลงมาฝากก่อนก็แล้วกันนะคะ

ถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็บอกกันได้นะคะ

Song : Do you Know? (Ping Pong Song)

Do you know?
คุณรู้หรือเปล่า
Do you know?
คุณรู้หรือเปล่า
Do you know?
คุณรู้หรือเปล่า
Do you know
คุณรู้ไหมว่า
What it feels like loving someone
มันรู้สึกอย่างไรที่รักใครสักคน
That's in a rush to throw you away?
แต่เขาอยากจะรีบเขี่ยคุณทิ้ง
Do you know, do you know,
คุณรู้ไหม คุณรู้ไหม
Do you know, do ya?
คุณรู้ไหม รู้ไหม
Do you know
คุณรู้ไหมว่า
What it feels like to be the last one
มันรู้สึกอย่างไรที่เป็นคนสุดท้าย
To know the lock on the door has changed?
ที่ได้รู้ว่ากลอนประตูถูกเปลี่ยน
If birds flying south is a sign of changes
เมื่อนกบินไปทางใต้มันคงเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลง
At least you can predict this every year
อย่างน้อยก็ทำนายได้ทุกปี
Love, you never know the minute it ends suddenly
รัก คุณไม่เคยรู้ว่าเวลามันหมดไปทันที
I can't get it to speak
ฉันพูดไม่ออก
Maybe if I knew all the things it took to save us
บางทีถ้าฉันรู้ทุกอย่างได้ก็จะได้รักษาเราไว้
I could fix the pain that bleeds inside of me
ฉันจะรักษาความเจ็บปวดข้างในของฉันเอง
Look in your eyes to see something about me
มองลงไปในดวงตาคุณจะเห็นบางอย่างเกี่ยวกับฉัน
I'm standing on the edge
ฉันยืนที่ปากเหว
And I don't know what else to give.
และไม่มีอะไรจะให้อีกแล้ว
How can I love you?
ทำอย่างไรฉันจะรักเธอได้
How can I love you?
ทำอย่างไรฉันจะรักเธอได้
How can I love you?
ทำอย่างไรฉันจะรักเธอได้
How can I love you?
ทำอย่างไรฉันจะรักเธอได้
If you just don't talk to me, babe.
คุณไม่พูดกับฉันล่ะ ที่รัก
I flow through my act
ฉันนึกถึงอดีต
There's a question: Is she needed?
คำถามเหล่านั้น คือเธอต้องการไหม
And decide all the man I can ever be.
และบอกฉันทีว่าฉันทำได้ดีแค่ไหน
Looking at the last 3 years like I did
มองดูสิ สามปีที่ผ่านมาอย่างฉันมอง
I could never see us ending like this.
ฉันไม่เคยมองถึงจุดจบอย่างนี้เลย
Seeing your face no more on my pillow
ไม่เห็นใบหน้าคุณที่อยู่บนหมอนอีกแล้ว
Is a scene that's never ever happened to me.
เป็นฉากที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับฉันเลย
But after this episode I don't see
แต่หลังจากนี้ต่อไป ฉันไม่เข้าใจเลย
You could never tell the next thing life could be
เธอไม่เคยบอกอะไรเลยว่าชีวิตจากนี้จะเป็นอย่างไร

Comment

Comment:

Tweet

#533 By (31.184.236.63) on 2011-12-20 04:39

Every body understands that men's life seems to be very expensive, but people need cash for different stuff and not every man gets enough money. Therefore to get good <a href="http://goodfinance-blog.com">loans</a> or just collateral loan should be a proper way out.

#532 By EspinozaJocelyn19 (31.184.236.63) on 2011-12-20 04:39

d5OKrj <a href="http://kevshrvmdhnx.com/">kevshrvmdhnx</a>, [url=http://pfyuqtpjztoi.com/]pfyuqtpjztoi[/url], [link=http://jtvvwotewgge.com/]jtvvwotewgge[/link], http://bgzwralpqiux.com/

#531 By JRSYweHamL (79.142.67.91) on 2010-10-18 17:42

C4RmlC <a href="http://fjxqxyyzcljr.com/">fjxqxyyzcljr</a>, [url=http://iasdrlvteybw.com/]iasdrlvteybw[/url], [link=http://kznnqvqurghi.com/]kznnqvqurghi[/link], http://quyebfduxety.com/

#530 By KIkMsSjVgGygYFTExy (91.212.226.56) on 2010-09-27 19:32

rX2u1c <a href="http://bvqfaupybbad.com/">bvqfaupybbad</a>, [url=http://zyzxryxfwijd.com/]zyzxryxfwijd[/url], [link=http://rddngwucvckz.com/]rddngwucvckz[/link], http://vqjgbdkcdhsl.com/

#529 By FwUqkyxJMSDvmDPcEX (188.92.75.82) on 2010-09-23 11:13

EnavIl <a href="http://sbhxvetkihtv.com/">sbhxvetkihtv</a>, [url=http://hzlcgtpobyfn.com/]hzlcgtpobyfn[/url], [link=http://gjhlxglwytah.com/]gjhlxglwytah[/link], http://vusriemedfik.com/

#528 By KhGaoeixSaQpsAARdA (213.5.64.21) on 2010-08-14 03:26

d4dKKI <a href="http://qnavrutwifhz.com/">qnavrutwifhz</a>, [url=http://xmpqwepmihlr.com/]xmpqwepmihlr[/url], [link=http://cmhloezdtufa.com/]cmhloezdtufa[/link], http://xuebhyegiykt.com/

#527 By RXXaotBMzbxkqUh (213.5.64.21) on 2010-07-30 07:46

comment3, èíòèìíûå çíàêîìñòâà õàðüêîâå, áëÿäè øëþõè èíòèì, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè äëÿ ñåêñà íà îäíó íî÷ü,

#526 By Wafgayyn (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:22

comment5, àìåðèêàíêà çíàêîìñòâà äëÿ, çíàêîìñòâà òðàíññåêñóàëîâ â òîëüÿòòè, çíàêîìñòâà îò 30 40, ìóñóëüìàíñêèå çíàêîìñòâà äëÿ áðàêà,

#525 By Icrnmxaz (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:00

comment2, çíàêîìñòâî ñ ëåñáèÿíîé, çíàêîìñòâà ã ëåñíîé ñâåðäëîâñêîé îáë, èñëàì.ru ñëóæáà çíàêîìñòâà.íàéòè àáäóðàõèì-àçåðáàéäæàíåö, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áîãàòîé æåíùèíîé,

#524 By Ybhznhrw (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:37

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâî ñàðàòîâñêàÿ îáë, îäåññà èíòèì óñëóãè, çíàêîìñòâà ìóñëþìîâà,

#523 By Ehlawjou (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:26

comment6, çíàêîìñòâà â íëâëêóçíåöê, çíàêîìñòâà â êàòàâ èâàíîâñêå, áîðîâè÷è çíàêîìñòâà ìóæ÷èíà èùåò æåíùèíó,

#522 By Kyvlzspl (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:03

comment1, òðàíññåêñóàëû èíòèì ìîñêâà, ýëèòíûå çíàêîìñòâà çà ðóáåæîì, èíòèì çíàêîìñèâà â òàøêåíò,

#521 By Yaagfmfw (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:52

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê âîðêóòà, çíàêîìñòâà äçåðæèíñê íèæåãîðîäñêîé, ïðèâàò çíàêîìñòâà ñàðàòîâ, ñèíãëñ çíàêîìñòâà,

#520 By Fkcsngjs (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:18

comment2, çíàêîìñòâî ãîðîä ñòàâðîïîëü, çíàêîìñòâà íà ïîïóò÷èêå, òåìàòè÷åñêèå çíàêîìñòâà â íîâîñèáèðñêå, ñåêñ çíàêîìñòâî â îìñêå,

#519 By Bcngsfmy (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:06

comment6, çíàêîìñòâà ëåñáè çíàêîìñòâà ëåñáè, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â îðåíáóðãå, çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëîìè,